echo do_shortcode("[firebase_login]"); Kiểm tra thông tin khách hàng

Kiểm tra thông tin khách hàng

echo do_shortcode("[firebase_login]");